Iedere klant die beroep doet op onze diensten, gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar gemaakt zijn.
1 – Kilometerbepaling
Het berekenen van de aantal kilometers is in beladen toestand x2, met uitzondering van contractuele afspraken met onze partners (mutualiteiten, ziekenhuizen, …).
2 – Digitale Facturen
Onze digitale facturen kunnen beschouwd worden als originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid. De facturen kunnen schriftelijk tot binnen de 15 dagen na factuurdatum geprotesteerd worden.
3 – Betalingstermijn
Al onze facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum. Facturen zijn steeds te uwen laste en indien deze betaald worden door derden dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.
In geval van laattijdige betaling, zal vanaf de éérste ingebrekestelling automatisch een intrest van 8% per jaar op het openstaande saldo verschuldigd zijn, evenals een schadebeding van 10% met een minimum van 10 Euro.
Bij uitblijven van betaling na de 1ste herinnering wordt uw dossier zonder uitstel aan onze juridische dienst overgemaakt. Boven op de eerder vermelde schadevergoeding wordt er een administratieve kost van 30 Euro en nalatigheidsintrest geheven, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en artikel 1229 van het Belgisch Wetboek. Alle bijkomende kosten door juridische procedures vallen te uwen laste.
4 – Klachten
Alle klachten i.v.m. het vervoer, inzake zichtbare gebreken aan goederen, dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum of levering van de diensten.
5 – Tussenkomst Mutualiteit en Verzekering (enkel van toepassing bij vervoer)
Onze facturen, met uitzondering van de facturen met de melding “remgeld” kunnen in de meeste gevallen binnen gebracht worden bij uw mutualiteit en worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald, afhankelijk van uw mutualiteit. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (hospitalisatie, arbeidsongeval, reisbijstand, …).
6 – Annulatie
Indien een aangevraagde rit geanulleerd wordt binnen de 24 uur voor aanvang van de rit , bij onverrichte zaken , bij weigering transport of overname dienst 112 zal een administratieve kost van 20 Euro aangerekend worden.
7 – Eigendomsvoorbehoud
De leverancier behoud zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.
8 – Kortingen
Eventuele toegekende kortingen vervallen volledig of gedeeltelijk bij niet naleven van de toegekende betalingstermijn.
9 – Aansprakelijkheid
Antwerp Emergency Medical Services VZW zijn enkel aansprakelijk voor zover een zware fout of nalatigheid in haar hoofde kan worden aangetoond en in geen geval zal de schadevergoeding hoger kunnen zijn dan hetgeen door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
10 – Bevoegde Rechtbanken
Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken en het Vredegerecht van het gerechtelijk arrondisement Antwerpen, ressorterende onder het rechtsgebied alwaar de maatschappelijke zetel van Antwerp Emergency Medical Services VZW gelegen is , zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.